Ліцензійна угода

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ця ліцензійна угода (далі по тексту - «Угода») укладається між Ліцензіаром - «Useful Knowledge Resources development» (далі по тексту - «Адміністратор») і Ліцензіатом - користувачем сайту https://training.club (далі по тексту - «Користувач»), (які в подальшому разом іменуються - «Сторони», а кожен окремо - «Сторона»), у формі публічного договору (оферти), повний текст якого розміщений в мережі інтернет за адресою: https://training.club/pages/terms-of-service.
  2. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, ця Угода є публічним договором, і, у разі прийняття (акцепту) її умов, Користувач зобов'язаний виконувати всі умови, передбачені Угодою.
  3. Ця Угода укладається між Адміністратором і Користувачем у спрощеному порядку, і є договором приєднання за змістом статті 634 Цивільного кодексу України.
  4. Акцептом (повним і беззастережним прийняттям) умов цієї Угоди вважається факт реєстрації Користувача на сайті https://training.club (далі по тексту - «Сайт»), у порядку, передбаченому Угодою Користувача (далі по тексту - «Правила»), повний текст якої розміщений в мережі інтернет за адресою: https://training.club/pages/terms-of-service.
  5. Якщо Користувач з якихось причин не згоден з умовами, передбаченими Угодою, повністю або Частково, він зобов'язаний припинити користування сайтом, видалити свій обліковий запис і покинути його. Якщо ж Користувач продовжує користування Сайтом, це означає, що він ознайомлений з цією Угодою, повністю розуміє її умови, приймає і зобов'язується їх виконувати в повному обсязі без будь-яких винятків та / або застережень.
  6. Згідно з даною Угоди Адміністратор надає Користувачеві права на використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать Адміністратору, в порядку та на умовах, визначених в Угоді.
 2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УГОДІ
  1. У цій Угоді терміни використовуються у такому значенні:
   1. «Сайт» (https://training.club) - інтернет-ресурс, що складається із сукупності програмних кодів, що виконуються на ЕОМ і інформації, розміщеної в них Адміністратором і / або Користувачами. Сайт міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою (доменному імені): https://training.club (включаючи всі рівні зазначеного домену, які функціонують на дату прийняття Користувачем цієї Угоди, так і запускаються, і вводяться в експлуатацію протягом усього терміну його дії).
   2. «Адміністратор» - «Useful Knowledge Resources development», а також його представники та / або інші юридичні або фізичні особи, яким окремими угодами можуть бути передані права Адміністратора.
   3. «Користувач» - фізична особа, яка згідно з чинним законодавством України самостійно або через законних представників має право виступати стороною цієї Угоди і реалізовувати права та обов'язки, передбачені Угодою, а також фізична особа - приватний підприємець або юридична особа, від імені якої діє представник, повноваження якого оформлені належним чином.
   4. «Додаткові сервіси» - спеціальні статуси Користувача (Тренер, Публікатор, Представник), інформативні матеріали (тренування, публікація), Вели, а також інші програмні коди, передбачені цією Угодою, виконуються на ЕОМ у складі Програм і виконують певні додаткові функції Сайту.
   5. «ЕОМ» - електронно-обчислювальні машини, в тому числі, але не виключно, комп'ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, смартфони, будь-які інші пристрої і технічні засоби, які можуть виконувати і обробляти програмні коди.
   6. «Програма» - представлена в об'єктивній формі сукупність даних і команд (програмних кодів), що виконуються на ЕОМ, і в результаті виконання яких створюються аудіовізуальні відображення і виконуються певні функції Сайту та / або які відповідають за функціонування Сайту в цілому.
   7. «Додаток» - програма (програмні коди) або комплекс програм (програмних кодів) для ЕОМ, які виконуються у складі Програм і візуально представлені Користувачеві у вигляді різних інтерактивних візуальних сервісів, які можуть використовуватися Користувачем поряд з основним функціоналом Сайту. Право використання Додатків, може надаватися Адміністратором Користувачеві як на безоплатній, так і на оплатній основі, відповідно до умов цієї Угоди.
   8. «Спеціальний статус Користувача» - різновид Додаткових сервісів - Тренер, Публікатор, Представник, а також інші, передбачені Угодою, які, у порівнянні зі звичайним статусом Користувача, передбаченим Правилами, мають додаткові права і можливості, передбачені цією Угодою.
   9. «Інформаційні матеріали» - різновид Додаткових сервісів - Тренування, Публікація, а також інші, передбачені Угодою, правовий статус і умови використання яких визначаються цією Угодою.
   10. «UKRD» - програмні коди, які виконуються у складі Програм на Сайті, які виконують функцію універсальної умовної одиниці вимірювання об'єму прав використання окремих Додаткових сервісів. Право використання Велів надається Адміністратором Користувачеві відповідно до умов цієї Угоди.
   11. «Тренер» - спеціальний статус Користувача - програмні коди, які виконуються у складі Програм на Сайті, які надають Користувачеві можливість створювати, редагувати і публікувати на Сайті Інформативні матеріали, визначати умови доступу інших Користувачів до ознайомлення з ними, в тому числі в порядку обміну на Вели , а також, інші можливості, передбачені цією Угодою.
   12. «Публікатор» - спеціальний статус Користувача - програмні коди, які виконуються у складі Програм на Сайті, які надають Користувачеві можливість створювати, редагувати і публікувати на Сайті Інформативні матеріали, визначати умови доступу інших Користувачів до ознайомлення з ними, в тому числі в порядку обміну на Вели, а також, інші можливості, передбачені цією Угодою.
   13. «Представник» - спеціальний статус Користувача - програмні коди, які виконуються у складі Програм на Сайті, які надають Користувачеві можливість створювати, редагувати і публікувати на Сайті Інформативні матеріали, визначати умови доступу інших Користувачів до ознайомлення з ними, в тому числі в порядку обміну на Вели, а також, інші можливості, передбачені цією Угодою.
   14. «Тренування» - інформаційні матеріали - програмні коди, які виконуються у складі Програм на Сайті, які надають Тренеру можливість створення, розміщення та публікації інформації на Сайті для ознайомлення з нею іншими Користувачами, з визначенням умов такого ознайомлення, в тому числі з можливістю отримання доступу до ній в якості обміну на Вели.
   15. «Публікація» - інформаційні матеріали - програмні коди, які виконуються у складі Програм на Сайті, які надають Публікатору можливість створення, розміщення та публікації інформації на Сайті для ознайомлення з нею іншими Користувачами, з визначенням умов такого ознайомлення, в тому числі, з можливістю отримання Користувачами доступу до неї на умовах обміну на Вели.
  2. Інші терміни, які використовуються в Угоді, використовуються у значенні, передбаченому Правилами.
 3. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ СТОРІН
  1. Ця Угода визначає умови надання Користувачеві права використання Програм. Ця Угода також поширюється на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.
  2. Предметом цієї Угоди є надання Адміністратором Користувачеві на умовах простої невиключної ліцензії права використання Програм. Крім даної Угоди, до угоди між Адміністратором та Користувачем відносяться всі спеціальні документи, які регулють надання окремих функцій і можливостей Сайту і розміщення у вільному доступі у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
  3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами Угоди перш, ніж продовжувати використання Сайту і реєструватися на Сайті.
  4. Ця Угода може бути змінена та / або доповнена Адміністратором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://training.club/pages/license. Користувачі зобов'язані регулярно перевіряти умови Угоди на предмет їх зміни та / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та / або доповнень в цю Угоду означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.
  5. Користувач, відповідно до цієї Угоди, має право:
   1. взаємодіяти з іншими Користувачами шляхом використання Програм.
   2. використовувати Програми відповідно до їх призначення та функціональними можливостями.
   3. відтворювати і використовувати Додатки відповідно до їх функціонального призначення.
   4. використовувати Додаткові сервіси на відплатних умовах, в порядку передбаченому Угодою.
   5. набувати право використання Велів і здійснювати їх наступний обмін на право використання інших Додаткових сервісів, Додатків та інших об'єктів, розміщених на Сайті.
  6. Користувач, відповідно до цієї Угоди, не може:
   1. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, розповсюджувати, здійснювати торгові операції і перепродавати право використання та / або самі Програми для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов цієї Угоди.
   2. поширювати за межами Сайту в комерційних або некомерційних цілях аудіовізуальні та / або графічні відображення, присутні в Програмах, а також будь-які елементи дизайну або інтерфейсу користувача, за відсутності письмового дозволу Адміністратора чи інших відповідних правовласників на вчинення цих дій.
   3. використовувати Програми іншими способами, не передбаченими цією Угодою і що виходять за рамки звичайного процесу функціонування Програм.
  7. Право використання Програм та Додатків, за винятком окремих Додаткових сервісів і Додатків, передбачених Угодою, надається Адміністратором Користувачеві на безоплатній основі відповідно до цієї Угоди на умовах простої невиключної ліцензії з моменту реєстрації Користувача на Сайті, або з моменту початку використання Сайту.
  8. Право використання Програм надається Адміністратором Користувачеві на термін дії цієї Угоди, якщо тільки вичерпання наданого обсягу прав не настане раніше.
  9. Кошти, які булі оплачені Користувачем Адміністратору згідно з цією Угодою за Придбання прав використання окремих Додаткових сервісів та / або Додатків, У тому числі в рахунок Велів, є ліцензійною винагородою адміністратора за цією Угодою.
  10. Користувач гарантує Адміністратору, що він має право вільно розпоряджатися грошовими коштами, вибраними ним для оплати прав використання Додатковими сервісами та / або Додатками, не порушуючи при цьому законодавство України та / або законодавство будь-якої іншої країни, громадянином якої є Користувач, і права третіх осіб. Адміністратор не несе відповідальності за можливу шкоду третім особам та / або іншим Користувачам, заподіяну в результаті використання Користувачем грошових коштів, які йому не належать.
  11. Виключне право на розповсюдження Додаткових сервісів і Додатків, за винятком випадків, прямо передбачених Угодою, належить Адміністратору.
  12. У разі виникнення спірних, незрозумілих ситуацій, або направленні Користувачеві будь-яких пропозицій третіх осіб, пов'язаних з оплатою прав використання Додаткових сервісами та / або Додатків, або розміщення таких оголошень і пропозицій в мережі Інтернет, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністратора. Якщо Користувач, порушивши діюче положення, здійснив оплату по вказанному оголошенню з використанням реквізитів, зазначених у такому оголошенні, претензії Користувача до Адміністратора з приводу відсутності у нього доступу до Додаткових сервісів і / або Додатків не приймаються, і Адміністратор не компенсує Користувачеві грошові кошти, витрачені ним за таких обставин.
  13. Якщо Адміністратором буде встановлено, що Користувач отримує доступ до Додаткових сервісів від третіх осіб, Адміністратор може на власний розсуд або призупинити, або обмежити, або припинити право використання Користувачем Програм.
  14. У випадку, якщо в результаті технічної помилки, або збою функціонування Сайту або будь-якого його елемента, або свідомих дій Користувача ним був отриманий доступ до Додаткових сервісів без придбання права його використання у встановленому цією Угодою порядку, Користувач зобов'язується негайно повідомити про цей факт Адміністратору і оплатити вартість права використання таких Додаткових сервісів, або самостійно усунути всі наслідки їх неправомірного використання. При цьому Адміністратор має право самостійно без повідомлення Користувача усунути такі наслідки.
 4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  1. Всі Програми є об'єктами виключних прав Адміністратора та інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.
  2. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, Програми не можуть бути скопійовані (відтворені), перероблені, поширені, опубліковані, скачані, передані, продані або іншим способом використані цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Програм будь-якою особою.
  3. Використання Користувачем Програм, доступ до яких було отримано виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження Програми та / або її окремих частин в незмінному вигляді.
  4. Будь-яке використання Програм, крім дозволеного в цій Угоді або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
  5. кщо інше явно не встановлено в цій Угоді, ніщо в Угоді не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Програми та / або будь-якич їх частин.
 5. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ
  1. Кожен Користувач з моменту реєстрації на Сайті отримує право використання Програм, у порядку, передбаченому цією Угодою, Правилами, а також іншими документами, що регламентують порядок користування Сайтом.
  2. Користувач може використовувати можливості Програм в тому вигляді та обсязі, який доступний функціоналом Сайту в кожному окремому випадку.
  3. Адміністратор має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати функціонал, а також технічні можливості будь Програми. При цьому, Користувач має право використовувати Програми на Сайті лише в тому вигляді, в якому вони доступні в конкретний період часу.
  4. Самостійна зміна або вимога зміни можливостей Програм Користувачем заборонено і Адміністратором не розглядається.
  5. Кожен Користувач з моменту реєстрації на Сайті автоматично отримує доступ до власної персональної сторінки, на якій відображається вся інформація, пов'язана з використанням Сайту Користувачем.
  6. З метою зручності використання Програм, а також інформації, функціонал Сайту може бути поділений на розділи.
  7. Якщо інше не відображено на Сайті, Користувачеві за замовчуванням доступні наступні розділи Сайту:
   1. «друзі» - розділ, який містить інформацію про інших Користувачів Сайту, які додані або можуть бути додані в список друзів Користувачем самостійно.
   2. «повідомлення» - розділ, в якому відображаються вхідні, а також вихідні повідомлення Користувача, і за допомогою якого Користувач має можливість відправити текстове повідомлення іншому Користувачеві Сайту та / або отримати текстове повідомлення від іншого Користувача.
   3. «фото» - розділ, в якому відображаються фотографії, додані Користувачем на Сайт за допомогою функціоналу Сайту.
   4. «відео» - розділ, в якому відображаються відеоматеріали, додані Користувачем на Сайт за допомогою функціоналу Сайту.
   5. «аудіо» - розділ, в якому відображаються аудіофайли, додані Користувачем на Сайт за допомогою функціоналу Сайту.
   6. «підписки» - розділ, в якому відображено перелік інших Користувачів зі спеціальним статусом (тренери, публікатори, представники), які додані Користувачем в список підписок з використанням функціоналу Сайту.
   7. «публікації» - розділ, в якому відображаються текстові повідомлення, фото-, відео-, аудіозаписи, які розміщуються Користувачами з спеціальним статусом (тренери, публікатори, представники) на Сайт за допомогою функціоналу Сайту.
   8. «заклади» - розділ, в якому відображено перелік спортивних закладів доданих Користувачами зі спеціальним статусом (представники), які додані Користувачем в список спортивних закладів з використанням функціоналу Сайту.
   9. «люди» - розділ з інформацією про інших користувачів Сайту з можливістю пошуку по заданих параметрах і додавання їх до списку друзів або підписок.
   10. «тренери» - розділ з інформацією про Користувачів зі спеціальним статусом Тренера з можливістю пошуку по заданих параметрах і додавання їх до списку підписок.
   11. «публікатори» - розділ з інформацією про Користувачів зі спеціальним статусом Публікатора з можливістю пошуку по заданих параметрах і додавання їх до списку підписок.
   12. «представники» - розділ з інформацією про Користувачів зі спеціальним статусом Публікатора з можливістю пошуку по заданих параметрах і додавання їх до списку підписок.
   13. «каталог вправ» - розділ, в якому накопичуються та систематизуються вправи спортивного спрямування.
   14. «лог активності» - розділ, в якому відображається інформація Користувача про його діяльність на Сайті, використанні окремих Додаткових сервісів або іншого функціоналу Сайту, який дозволяє відображати інформацію про Користувача.
   15. «події» - розділ, в якому відображається перелік подій, створених іншими Користувачами, Публікаторами, Представниками, Тренерами та/ або Адміністратором з можливістю пошуку за заданими параметрами, а також додавання окремих подій в обрані списки Користувача.
  8. Усі функціональні можливості Сайту та Програм, які не вказані в Угоді, використовуються на підставі загальних положень цієї Угоди з особливостями, в порядку та у спосіб, в якому вони доступні на Сайті.
 6. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ СЕРВІСІВ
  1. Використання UKRD.
   1. З моменту реєстрації на Сайті Користувач за своїм бажанням може придбати право використання UKRD.
   2. Придбані Користувачем UKRD зараховуються на його персональний рахунок, який автоматично заводиться в момент реєстрації Користувача на Сайті і прив'язується до його персональній сторінки.
   3. Придбання права використання UKRD здійснюється Користувачем в порядку, встановленому Адміністратором в спеціальному розділі Сайту «Платежі», який розміщений в налаштуваннях Користувача.
   4. Вартість одного UKRD вказується на Сайті в момент покупки. Розмір вартості одного UKRD може бути змінений Адміністратором в односторонньому порядку в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача. При цьому вартість вже придбаних Користувачем UKRD залишається незмінною.
   5. Адміністратор має право в будь-який час в односторонньому порядку встановлювати і змінювати мінімальну та/ або максимальну кількість UKRD, які можуть бути придбані Користувачем за один раз та / або протягом певного встановленого проміжку часу.
   6. Моментом надання Користувачу права на використання UKRD вважається момент зарахування Користувачеві відповідної кількості UKRD на його персональний рахунок на Сайті.
   7. У розділі «Платежі» Користувач має можливість ознайомитися з інформацією про здійснені покупки UKRD.
   8. Користувач може обмінювати UKRD на право доступу до ознайомлення з Інформативними матеріалами (Тренуваннями, Публікаціями) Користувачів зі спеціальним статусом (Тренерів, Публікаторів), у порядку, передбаченому функціональними можливостями Сайту та на умовах, визначених Тренерами і Публікаторами для відповідних Інформаційних матеріалів.
   9. Користувач може обмінювати UKRD на право використання Додатків, доступних на Сайті у порядку та на умовах, встановлених Адміністратором або іншим правовласником і зазначених у спеціальному розділі Сайту, що передбачає можливість обміну UKRD на право використання Додатків.
   10. Користувач може обмінювати UKRD на право використання інших Додаткових сервісів, доступних на Сайті у порядку і на умовах, встановлених Адміністратором або іншим правовласником і зазначених у спеціальному розділі Сайту, що передбачає можливість обміну UKRD на право використання таких Додаткових сервісів.
   11. Користувач зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують оплату ним прав використання UKRD протягом усього часу користування Сайтом, і за запитом Адміністратора надати такі документи, а також інформацію про обставини здійснення Користувачем відповідного платежу.
  2. Використання спеціальних статусів користувачів.
   1. Функціональними можливостями Сайту передбачено наступні спеціальні статуси користувачів: Тренер, Публікатор, Фітнес-центр.
   2. Кожен Користувач з моменту реєстрації на Сайті має можливість отримати спеціальний статус Тренера та / або Публікатора. Для отримання відповідного статусу, Користувачеві може знадобитися вказати додаткову інформацію, необхідну, для отримання статусу, а також, виконати інші дії, передбачені функціональними можливостями Сайту.
   3. Користувач, який є власником, керівником, офіційним представником або іншою уповноваженою особою, який має право представляти спортивні заклади (фітнес-центри, клуби і т.д.) у правовідносинах з третіми особами, має право використовувати спеціальний статус Користувача - Представник Для отримання відповідного статусу Користувачеві може знадобитися вказати додаткову інформацію, а також виконати інші дії, передбачені функціональними можливостями Сайту.
   4. Спеціальний статус Користувача діє паралельно зі звичайним статусом. Кожен Користувач зі спеціальним статусом має можливість використовувати всі функціональні можливості Сайту, доступні для звичайних користувачів.
   5. Адміністратор має право вимагати у Користувача надання сканованих копій посвідчень особи, а також документів, що підтверджують повноваження Користувача на представлення інтересів інших осіб. У випадку ненадання Користувачами необхідних документів, Адміністратор має право заблокувати Користувачеві можливість використання спеціального статусу.
   6. Тренер має можливість створювати за допомогою функціональних можливостей Сайту інформативні матеріали у вигляді Тренувань, а також Публікацій.
   7. При створенні Тренувань, Тренер встановлює вартість доступу інших користувачів до ознайомлення з Тренуваннями у вигляді еквівалента в кількості UKRD за певну кількість Тренувань. Адміністратор має право встановлювати мінімальну кількість тренувань, які Тренер може обмінювати на UKRD.
   8. Користувач отримує доступ до Тренуванням Тренера з моменту обміну права на доступ до Тренуванням на вказану кількість UKRD, шляхом списання UKRD з особистого рахунку Користувача і зарахування їх на особистий рахунок Тренера.
   9. Публікатор має можливість створювати Публікації.
   10. Публікатор може встановлювати наступні види доступу користувачів до публікації: для всіх користувачів, для передплатників, платні. За замовчуванням, доступ до Публікації відкритий для всіх зареєстрованих на Сайті користувачів.
   11. При виборі доступу до публікації «для передплатників», зазначені Публікації будуть доступні для перегляду тільки тим Користувачам, які підписані на відповідного Публікатора.
   12. Користувач зі статусом Публікатор має право встановити платний доступ до окремих або до всіх своїх публікацій. При цьому, Публікатор може встановлювати вартість доступу інших користувачів до ознайомлення з платними Публікаціями у вигляді еквівалента в кількості UKRD за один календарний місяць доступу до публікації, які будуть опубліковані Публікатором протягом зазначеного календарного місяця.
   13. Користувачі зі спеціальним статусом крім прав та обов'язків, визначених цією Угодою, мають права і несуть обов'язки, передбачені Правилами та іншими документами для звичайних користувачів.
  3. Порядок використання Інформаційних матеріалів.
   1. Функціональними можливостями Сайту передбачені наступні види інформаційних матеріалів: Тренування, Публікації.
   2. Тренування може створюватися Тренером з використанням функціоналу Сайту.
   3. Доступ Користувачів до ознайомлення з Тренуванням можливий тільки на платній основі в обмін на UKRD. Вартість Тренування в UKRD визначається Тренером в момент створення.
   4. Публікації можуть створюватися Користувачами зі спеціальним статусом Тренера, Публікатора або Представника.
   5. Публікації можуть складатися з текстової інформації, зображень, аудіо- і відеозаписів, посилань на інші сайти і матеріали, як разом, так і окремо.
   6. Всі питання створення Тренувань і Публікацій, а також доступ та ознайомлення з ними Користувачів, здійснюється у порядку, передбаченому цією Угодою та функціональними можливостями Сайту.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  1. Користувач використовує Програми на власний страх і ризик. Використання Програм здійснюється в стані «як є».
  2. Адміністратор не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача або третіх осіб.
  3. Адміністратор не несе відповідальності за дії та / або висловлювання Користувача, опубліковані за допомогою використання Програм. Адміністратор не несе відповідальності за поведінку Користувача при використанні ним Програм.
  4. Адміністратор не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого аккаунту на Сайті.
  5. Адміністратор не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне вказання Користувачем своїх даних при використанні Програм.
  6. Адміністратор не здійснює обмін Велів на готівкові або безготівкові кошти або цінності та / або повернення грошових коштів, сплачених Користувачем при покупці Велів.
  7. Адміністратор не здійснює обмін одних придбаних Користувачем Додаткових сервісів на інші.
  8. Адміністратор не відшкодовує Користувачеві витрати, пов'язані з набуттям ним прав використання Додатковими сервісами, в тому числі в разі призупинення або припинення доступу до Сайту, у тому числі в разі порушення Користувачем Правил та / або призупинення або припинення цієї Угоди з будь-яких підстав.
  9. Адміністратор не гарантує те, що Програми будуть задовольняти суб'єктивні вимоги та очікування Користувача.
  10. Адміністратор не гарантує те, що процес використання Програм буде проходити безперервно, швидко, без технічних збоїв, надійно і без помилок.
  11. Адміністратор не гарантує те, що результати, які можуть бути отримані з використанням Програм будуть безпомилковими.
  12. Адміністратор не гарантує те, що Програми будуть доступні і можуть використовуватися цілодобово, у якийсь конкретний момент часу або протягом будь-якого періоду часу.
  13. Адміністратор не несе відповідальності за виникнення прямого і непрямого збитку для Користувача або інших третіх осіб, заподіяного внаслідок використання або неможливості використання Програм.
  14. Адміністратор не несе відповідальності за виникнення прямого і непрямого збитку для Користувача або інших третіх осіб, заподіяної внаслідок несанкціонованого доступу будь-яких третіх осіб до особистої інформації Користувача, включаючи акаунт Користувача, персональний рахунок Користувача на Сайті.
  15. За будь-яких обставин відповідальність Адміністратора перед Користувачем обмежена сумою окресленою Адміністратором.
  16. Адміністратор не зобов'язаний надавати Користувачеві будь-які документи та інші докази, що свідчать про порушення Користувачем умов цієї Угоди, в результаті якої Користувачеві було частково або повністю відмовлено у наданні права доступу до Сайту.
  17. Користувач розуміє, приймає і погоджується, що Програми можуть передбачати різні звукові та / або відеоефекти, а також інформацію, які за певних обставин можуть викликати у осіб, схильних до епілептичних чи інших розладів нервового характеру, загострення зазначених станів, та / або інші проблеми зі здоров'ям, і Користувач гарантує, що зазначеними розладами він не страждає і за станом здоров'я має можливість повною мірою користуватися Програмами.
 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Користувач має право використовувати Програми способами, описаними в цій Угоді, на всій території України, а також територіях інших Країн, в яких вони доступні в рамках звичайного процесу функціонування Сайту та їх використання прямо не заборонено нормами чинного законодавства.
  2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
  3. Якщо Користувачеві відповідно до законів його держави заборонено користуватися Програмами в режимі онлайн або існують інші законодавчі обмеження, включаючи обмеження за віком допуску до подібних програм, Користувач не має права використовувати Програми. У такому випадку Користувач самостійно несе відповідальність за використання Програм на території своєї держави і порушення місцевого законодавства.
  4. Користувач не має права використовувати будь складові Програм поза Сайтом без попередньої письмової згоди Адміністратора.
  5. Користувач погоджується і повністю визнає, що всі виключні права на Програми, належать Адміністратору або третім особам, якщо інше в явному вигляді не зазначено в Угоді або на Сайті.
  6. Користувач розуміє, приймає і погоджується, що будь-які елементи Програм охороняються авторським правом. Незважаючи на те, що Користувачеві надаються права використання Програм під час використання Сайту, таке використання Програм не є і не може бути розцінено ні за яких обставин як передача та / або поступка виключного права щодо зазначених програм від Адміністратора до Користувача.
  7. Ця Угода не передбачає поступку будь-яких виключних прав або видачу виключної ліцензії на будь складові Програм від Адміністратора до Користувача.
  8. У разі виникнення будь-яких суперечок і розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Адміністратор повинні докласти всіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  9. Ця Угода діє з моменту прийняття його умов Користувачем і діє протягом 1 (Одного) календарного року.
  10. Дія цієї Угоди автоматично продовжується ще на кожний наступний 1 (Один) рік, якщо до закінчення зазначеного терміну дії Угоди Адміністратор не прийме рішення про зміну положень цієї Угоди, про необхідність укладення з Користувачем нової угоди, повного або часткового припинення обслуговування Програм і припинення до них доступу, припинення цієї Угоди щодо Користувача або припинення доступу до Програм щодо Користувача, а також Користувач не прийме рішення про припинення права використання Програм.
  11. Адміністратор може убудь-який час без повідомлення Користувача і без пояснення причин припинити дію цієї Угоди в односторонньому позасудовому порядку з негайним припиненням доступу і можливості використовувати Сайт і без відшкодування будь-яких витрат, збитків чи повернення отриманого за Угодою.
  12. Користувач має право припинити цю Угоду в односторонньому позасудовому порядку шляхом видалення свого облікового запису і персональної сторінки на Сайті у порядку, передбаченому спеціальними документами, розміщеними на Сайті.
  13. Ця Угода може бути змінена Адміністратором без будь-якого попереднього повідомлення. Будь-які зміни в Угоді, здійснені Адміністратором в односторонньому порядку набирають чинності з моменту опублікування цих змін на Сайті. Користувач зобов'язується самостійно перевіряти Угоду на предмет змін. Нездійснення Користувачем дій по ознайомленню з Угодою та / або зміненої редакції Угоди не може служити підставою для невиконання Користувачем своїх зобов'язань і недотримання Користувачем обмежень, встановлених Угодою.
  14. Дана Угода складена на російській мові і може бути надано Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності російськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення російськомовної версії цієї Угоди.
  15. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень та Угоди в цілому.
  16. З вернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністратора в зв'язку з цією Угодою можуть бути спрямовані на поштову адресу Адміністратора, зазначений у п. 2.1.2. цієї Угоди.
 9.