Політика конфіденційності

 1. Представлена ​​нижче політика конфіденційності (далі по тексту - «Політика») є офіційним документом «Useful Knowledge Resources development» (далі по тексту - «Адміністратор»), і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб (далі по тексту - «Користувачі»), які користуються послугами сайту https://training.club, включаючи всі рівні зазначеного домену, що функціонують на дату прийняття Користувачем цієї Політики, так і запускаються, і вводяться в експлуатацію протягом усього терміну її дії (далі по тексту - «Сайт») і його сервісів.
 2. Політика є невід'ємною частиною Угоди користувача (правил користування Сайтом), (далі по тексту - «Правила»), повний текст якої розміщений в мережі інтернет за адресою: https://training.club/pages/terms-of-service.
 3. У тексті цієї Політики всі терміни, поняття та визначення вживаються у значенні, зазначеному в Правилах, якщо інше тлумачення прямо не передбачене в Політиці.
 4. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.
 5. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про Користувачів, регулюються цією Політикою, Правилами, іншими офіційними документами Адміністратора та чинним законодавством України.
 6. Діюча редакція Політики є публічним документом і доступна будь-якому користувачеві мережі інтернет за адресою: https://training.club/pages/privacy-policy.
 7. Адміністратор має право вносити зміни в Політику в односторонньому порядку. При внесенні змін до Політики Адміністратор повідомляє про це Користувачів шляхом розміщення нової редакції Політики на Сайті за адресою: https://training.club/pages/privacy-policy не пізніше, ніж за 10 днів до набрання чинності відповідних змін. Попередні редакції Політики зберігаються в архіві документації Адміністратора.
 8. Реєструючись на Сайті і використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою повну і беззастережну згоду з умовами цієї Політики.
 9. У разі незгоди Користувача з умовами Політики, користування Сайтом і його сервісами повинно бути негайно припинене.
 10. Адміністратор не перевіряє достовірність одержуваної (зібраної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання Адміністратором зобов'язань перед користувачем.
 11. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України.
 12. Адміністратор обробляє персональні дані Користувача з метою виконання зобов'язань Адміністратора перед Користувачами відносно використання Сайту та його сервісів; надання Користувачу доступу до використання функціоналу Сайту, в тому числі з метою отримання Користувачем персоналізованої реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати функціонал і розділи Сайту, а також розробляти новий функціонал і розділи Сайту. Адміністратор здійснює всі необхідні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністратор надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністратора, яким дана інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Користувачеві доступу до його використання. Адміністратор має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних та / або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, і в інших, передбачених законодавством України випадках. З моменту реєстрації Користувача він вважається таким, який дав згоду на обробку його персональних даних.
 13. Персональні дані користувачів включають в себе:
  1. надані Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті: ім'я, прізвище, стать, адресу електронної пошти.
  2. надані Користувачами з використанням розділу редагування персональних сторінок на Сайті (у тому числі дата народження, сімейний стан, країна проживання, номер мобільного телефону).
  3. додатково надані Користувачами за запитом адміністратора з метою виконання зобов'язань перед Адміністратором Користувачами, що випливають з договору про надання послуг. Адміністратор має право, зокрема, запросити у Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд адміністратора, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.
 14. Додаткова інформація про Користувачів, яка обробляється Адміністратором:
  1. стандартні дані, автоматично одержувані HTTP-сервером при доступі до Сайту і наступних діях Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи користувача, сторінки Сайту, які відвідуються користувачем).
  2. інформація, яка автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies).
  3. інформація, яка створюється користувачами на Сайті (у тому числі повідомлення, записи в блозі, фотографії, аудіозаписи, відеозаписи, коментарі).
  4. інформація, яка отримана в результаті дій Користувача на Сайті. Дана інформація про Користувача може бути доступна для всіх друзів та / або передплатників користувача в розділах «Новини» і / або «Підписка» у відповідності з налаштуваннями Користувача.
  5. інформація, яка отримана в результаті дій інших користувачів на Сайті.
 15. Адміністратор здійснює обробку персональних даних користувача з метою виконання договору між Адміністратором та Користувачем (Правил). Згідно з чинним законодавством України, окрема згода користувача на обробку його персональних даних не потрібна, і Адміністратор вправі здійснювати обробку персональних даних без повідомлення уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних.
 16. Збір персональних даних Користувача здійснюється на Сайті при реєстрації, а також надалі при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе за допомогою функціоналу Сайту.
 17. Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв'язку з виконанням вимог законодавства.
 18. Персональні дані користувачів не передаються третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою і / або нормами чинного законодавства України.
 19. Надання персональних даних користувачів за запитом державних, правоохоронних органів та / або органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.
 20. Персональні дані користувачів знищуються при самостійному видаленні Користувачем даних зі своєї персональної сторінки; самостійному видаленні Користувачем своєї персональної сторінки; видаленні Адміністратором інформації, що розміщується Користувачем, а також персональної сторінки Користувача у випадках, встановлених Правилами.
 21. Адміністратор не несе відповідальності і не контролює передачу будь-якої персональної інформації та / або персональних даних Користувачами самостійно іншим Користувачам та / або третім особам з використанням функціоналу Сайту.
 22. Адміністратор здійснює технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.
 23. Дія цих Правил не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб. Адміністратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Сайту доступ до інформації про Користувача, за наслідки використання інформації, яка, в силу функціоналу Сайту, доступна будь-якому користувачеві мережі інтернет.