Угода користувача (правила користування сайтом)

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
  1. Дана угода (далі по тексту - «Правила») укладається між «Useful Knowledge Resources development» (далі по тексту - «Адміністратор») і користувачем сайту https://training.club/ (далі по тексту - «Користувач»), (які в подальшому разом іменуються - «Сторони», а кожен окремо - «Сторона»), у формі публічного договору (оферти) про надання послуг, повний текст якого розміщений в мережі інтернет за адресою: https://training.club/pages/terms-of-service.
  2. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, діючі Правила є публічним договором, і, у разі прийняття (акцепту) його умов, Користувач зобов'язаний виконувати всі умови, передбачені Правилами.
  3. Акцептом (повним і беззастережним прийняттям) умов цих Правил вважається факт користування Користувачем сайтом https://training.club/ (далі по тексту - «Сайт»), який настає в момент початку такого використання, а саме, переходу Користувача за адресою https://training.club (включаючи всі рівні зазначеного домену) з використанням веб-браузера, окремого додатка, будь-якої іншої програми та / або технічних пристосувань, які надають можливість відображення вмісту веб-сторінок Сайту.
  4. Якщо Користувач з будь-яких причин не згоден з умовами, передбаченими Правилами, повністю або частково, він зобов'язаний припинити використання Сайтом і покинути його. Якщо ж Користувач продовжує користування Сайтом, це означає, що він ознайомлений з цими Правилами, повністю їх розуміє, приймає і зобов'язується виконувати в повному обсязі без будь-яких винятків та / або застережень.
  5. Згідно цим Правилам Адміністратор надає Користувачеві послуги з перегляду та використання Сайту і пов'язаних з ним елементів.
  6. Адміністратор має право надавати, а Користувач приймати будь-які інші послуги, у тому числі, платні, які можуть регулюватися шляхом укладення інших угод.
 2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ
  1. У цих Правилах терміни використовуються у такому значенні:
   1. «Сайт» (https://training.club/) - інтернет-ресурс, що складається із сукупності програмних кодів, що виконуються на ЕОМ і інформації, розміщеної в них Адміністратором та / або Користувачами. Сайт міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою (доменному імені): https://training.club/ (включаючи всі рівні зазначеного домену, як функціонують на дату прийняття Користувачем чинних Правил, так і запускаються, і вводяться в експлуатацію протягом усього терміну його дії).
   2. «Адміністратор» - «Useful Knowledge Resources development», а також його представники та / або інші юридичні або фізичні особи, яким окремими угодами можуть бути передані права Адміністратора.
   3. «Користувач» - фізична особа, яка згідно з чинним законодавством України самостійно або через законних представників має право виступати стороною цих Правил і реалізовувати права та обов'язки, передбачені Правилами, а також фізична особа - приватний підприємець або юридична особа, від імені якого діє представник, повноваження якого оформлені належним чином.
   4. «Додаткові сервіси» - програмні коди, що виконуються на ЕОМ у складі програм для ЕОМ Сайту і виконують певні додаткові функції Сайту. Перелік елементів, складових Додаткових сервісів Сайту, а також умови надання Адміністратором Користувачеві права на їх використання визначені в ліцензійній угоді, чинна редакція якої розміщується у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://training.club/pages/license/, яка укладається Адміністратором Сайту з Користувачем у спрощеному порядку та є договором приєднання за змістом ст. 634 Цивільного кодексу України.
   5. «ЕОМ» - електронно-обчислювальні машини, в тому числі, але не виключно, комп'ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, смартфони, будь-які інші пристрої і технічні засоби, які можуть виконувати та обробляти програмні коди.
   6. «Контент» - всі об'єкти, розміщені на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їх добірки, які є об'єктами виключних прав Адміністратора, Користувачів та інших правовласників, всі права на які захищені законодавством.
  2. Інші терміни, які використовуються в цих Правилах для позначення функцій Сайту, його функціональних елементів, розділів та окремих сервісів, використовуються в тому вигляді і значенні, в якому вони застосовуються на Сайті.
 3. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ СТОРІН
  1. Ці Правила розроблені Адміністратором і визначають умови використання Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністратора. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів.
  2. Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністратором, предметом якої є надання Адміністратором Користувачеві доступу до використання Сайту і його функціоналу. Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністратором відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання доступу до використання окремих, у тому числі Додаткових, сервісів Сайту, розміщених у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
  3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цими Правилами перш, ніж продовжувати використання Сайту.
  4. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Адміністратором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://training.club/pages/terms-of-service. Користувачі зобов'язані регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни та / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.
  5. Права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://training.club/ належать Адміністратору. Адміністратор надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цими Правилами та чинним законодавством України.
  6. Чинними Правилами встановлені умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам та іншим особам, які самостійно утворили і / або розмістили вказані об'єкти в мережі без безпосередньої участі Адміністратора.
  7. З усіх питань функціонування Сайту Адміністратор керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністратором з метою регламентації надання Користувачам доступу до окремих сервісів Сайту.
  8. Положення цих Правил не пропонують і не можуть надати Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністратора. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністратора може бути надано виключно за окремою письмовою угодою з Адміністратором.
  9. Адміністратор надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участь у формуванні змісту персональних сторінок Користувачів і не контролює, і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок Користувачів на Сайті.
  10. В інформаційній системі Сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичну цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту, за винятком спеціальних технічних рішень, які можуть реалізовуватися Адміністратором в цілях запобігання та припинення порушень прав третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності.
  11. Адміністратор не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і вживає заходи по захисту прав та інтересів осіб і забезпеченню дотримання вимог законодавства України тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністратора в установленому порядку.
  12. Видалення персональної сторінки Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті.
  13. Адміністратор має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністратор має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.
  14. Адміністратор має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його функціоналу, а також рекламувати власну діяльність.
  15. Придбання Користувачем права використання Додаткових сервісів Сайту здійснюється на підставі ліцензійної угоди, текст якого розташований у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://training.club/pages/license/, укладеним Адміністратором з Користувачем у спрощеному порядку та є договором приєднання за змістом ст. 634 Цивільного кодексу України.
 4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їх добірки (далі - Контент), є об'єктами виключних прав Адміністратора, Користувачів та інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.
  2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України, Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.
  3. Користувач, розміщуючи на Сайті Контент, який належить йому на законних підставах, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду інтересам правовласника.
  4. Використання Контенту Користувачем, доступ до якого було отримано виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді.
  5. Користувач надає Адміністратору невиключне право використовувати на безоплатній основі розміщений на Сайті Контент, який належить йому на законних підставах, в цілях забезпечення Адміністратором належного функціонування Сайту в обсязі, визначеному функціоналом Сайту. Зазначене невиключне право надається на термін розміщення Контенту на Сайті і поширює свою дію на території країн усього світу. Адміністратор має права передавати права, зазначені в цьому пункті третім особам. Користувач погоджується з тим, що Адміністратор вправі використовувати функціональні та технічні можливості Сайту, що забезпечують відображення розміщеного Користувачем Контенту, призначені для цілей відображення Контенту, на свій розсуд, у тому числі для цілей показу рекламної інформації.
  6. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, невиключне право, згадане в п. 4.5. цих Правил, вважається автоматично відкликаним, однак Адміністратор залишає за собою право в випадку необхідності, обумовленої технічними особливостями роботи Сайту, зберігати архівні копії призначеного для користувача Контенту протягом необхідного терміну.
  7. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.
  8. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного чинними Умовами або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
  9. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в чинних Правилах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.
  10. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і що охороняються відповідно до законодавства України.
  11. Вказані треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністратором на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністратор не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті.
  12. Розміщені на Сайті посилання або інструкції по скачуванню файлів та / або встановленні програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністратора.
  13. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, яка розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку адміністратора.
  14. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, у тому числі, діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.
  15. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на здійснення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства України.
  16. Адміністратор має право, але не зобов'язаний, переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або Користувачів на свій особистий розсуд, за будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністратора, порушує чинні Правила, законодавство України та / або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.
 5. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИМОГ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
  1. Адміністратор дотримується чинного законодавства України і не здійснює контроль і цензуру відносин, пов'язаних із застосуванням Користувачами технічних можливостей Сайту.
  2. 
Користувачі мають право відповідно до законодавства вільно використовувати можливості Сайту для обміну інформацією, у тому числі в рамках обговорення творчості улюблених авторів і виконавців, якості та використання товарів і послуг третіх осіб.
  3. Адміністратор має право вважати, що Користувачі дотримуються вимог чинного законодавства та Правил користування Сайтом і сумлінно використовують можливості і ресурси Сайту, до моменту поки Адміністратором самостійно або за заявою третіх осіб не буде встановлено факт порушення Користувачем чинних Правил та / або положень чинного законодавства України.
  4. Будь правовласник об'єктів авторських або суміжних прав (далі по тексту - «Заявник»), у разі виявлення на Сайті Контенту, розміщеного Користувачами без його дозволу або іншої законної підстави, має право звернутися до Адміністратора з заявою про порушення його авторських і / або суміжних прав на Контент.
  5. Заява може бути відправлена Заявником письмово на юридичну адресу Адміністратора або в електронному вигляді на адресу електронної пошти Адміністратора.
  6. В заяві повинно бути вказано:
   1. Електронна або фізична підпис власника авторських прав або фізичного, або юридичної особи, уповноваженої діяти від імені власника авторських прав.
   2. Точний опис твору, що охороняється авторським правом і є об'єктом вимоги про передбачуване порушення.
   3. Точний опис передбачуваної правопорушуючої діяльності (включаючи точну адресу веб-сторінки на цьому Сайті).
   4. Точний опис існуючого першотвору або законної копії твору, що охороняється авторським правом (включаючи, наприклад, точна адреса веб-сторінки, розташованої на іншому сайті).
   5. Ваше ім'я, адреса, номер телефону та адресу електронної пошти.
   6. Ваша письмова заява про те, що у Вас є достатні підстави припускати, що оспорюване використання не дозволено власником авторського права або фізичною або юридичною особою, уповноваженою діяти від імені власника авторського права, або законом.
   7. Ваша письмова заява, яка підтверджує, що Ви є власником авторського права або фізичною або юридичною особою, уповноваженою діяти від імені власника авторського права.
  7. У разі виявлення неповноти відомостей, неточностей і помилок в заяві Адміністратор має право направити Заявнику повідомлення про уточнення представлених відомостей.
  8. Протягом 24 годин з моменту отримання повідомлення, зазначеного в п. 5.6. цих Правил, Заявник приймає заходи, спрямовані на заповнення відсутніх відомостей, усунення неточностей і помилок, і направляє Адміністратору уточнені відомості.
  9. Якщо отримана заява повністю відповідає вимогам цих Правил і відсутні ознаки зловживання правом, Адміністратор приймає заходи, необхідні для припинення порушення інтелектуальних прав Заявника. Датою отримання заяви вважається дата фактичного отримання Адміністратором листа на юридичну адресу або по електронній пошті.
  10. У встановлений законодавством строк з моменту отримання заяви або уточнених Заявником відомостей (у разі направлення Заявнику повідомлення, зазначеного в п. 5.6. Даних Правил) Адміністратор видаляє оспорюваний об'єкт.
  11. При наявності у Адміністратора доказів, що підтверджують правомірність розміщення на Сайті оспорюваного об'єкта, Адміністратор має право не приймати передбачені цими Правилами заходи і зобов'язаний направити Заявнику відповідне повідомлення із додатком зазначених доказів.
  12. У разі виникнення питань або обґрунтованих заперечень у зв'язку з видаленням оспорюваного об'єкта, Користувач може звернутися до Адміністратора (при подачі заперечень Користувачеві необхідно надати достовірну інформацію про права на оспорюваний об'єкт, підставах приналежності таких прав, а також належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права Користувача на оспорюваний об'єкт).
  13. Адміністратор має право зберігати всі дані, документи та електронні повідомлення, пов'язані з розглядом заяви протягом 3 (трьох) років з дати закінчення процедури розгляду заяви, якщо більш тривале зберігання і використання відповідної інформації не є необхідним для цілей захисту прав Адміністратора.
  14. Адміністратор не розкриває інформацію про хід розгляду заяви, зміст видаленних оспорюваних об'єктів і заяв, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цими Правилами.
 6. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
  1. При використанні Сайту Користувач зобов'язаний:
   1. надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією.
   2. не розміщувати на Сайті інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб.
   3. перед розміщенням на Сайті інформації та об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) заздалегідь оцінювати законність їх розміщення.
   4. не надавати іншим Користувачам і третім особам, що стали йому відомими в результаті використання Сайту персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, паспортними даними, банківською інформацією) та інформацію про приватне життя інших Користувачів і третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх.
   5. інформувати Адміністратора про несанкціонований доступ до персональної сторінки та / або про несанкціонований доступ та / або використання пароля та логіна Користувача.
   6. дотримуватись положень чинного законодавства України, чинних Умов та інших документів Адміністратора.
   7. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє інших Користувачів, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на власний ризик.
   8. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Сайту, проінформувавши про це Адміністратора в установленому порядку.
  2. Користувачу забороняється:
   1. реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи, крім випадків реєстрації від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи, за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України.
   2. спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями. Щоб люди знали, з ким спілкуються, ми просимо Користувачів вказувати ім'я та прізвище, (псевдоніми замість прізвища не заборонені) використання імені без прізвища (псевдоніма) заборонено, Адміністратор у праві просити про підтвердження ім'я вказаного Користувачем в обліковому записі, яким користуєтеся Користувач.
   3. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб та / або порушує права неповнолітніх осіб, є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх та / або сцени нелюдяного поводження з тваринами та / або опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення та / або екстремістські матеріали, пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій; містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб, містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню, носить шахрайський характер, та / або порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
   4. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб.
   5. здійснювати масові розсилки повідомлень на адресу інших користувачів Сайту без їх згоди.
   6. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту або персональних сторінок Користувачів.
   7. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми.
   8. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністратора автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та / або взаємодії з Сайтом і його функціоналом.
   9. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб.
   10. здійснювати використання Сайту іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністратором, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністратором.
   11. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до використання Сайту, в тому числі його Додаткових сервісів, для якихось цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністратором .
   12. розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальними розділами Сайту, встановленими Адміністратором.
 7. РЕЄСТРАЦІЯ І СТАТУС КОРИСТУВАЧІВ
  1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною і добровільною.
  2. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністратору необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти) і пароль доступу до Сайту, а також прізвище, ім'я та стать. Реєстраційна форма Сайту може запросити у Користувача додаткову інформацію.
  3. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.
  4. Після надання інформації, зазначеної в п. 7.2. цих Правил, Користувачеві необхідно пройти процедуру перевірки, а саме, підтвердити свою реєстрацію шляхом активації персональної сторінки через повідомлення, відправлене Адміністратором на електронну пошту Користувача.
  5. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністратор приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.
  6. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до Політики конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цих Правил та повний текст якої розміщений в мережі інтернет за адресою: https://training.club/pages/privacy-policy.
  7. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на використовуваній ним ЕОМ може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.
  8. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональної сторінки Користувача, або поширення логіна і пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністратора в установленому порядку.
  9. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших Користувачів до її змісту, а також отримує можливості доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших Користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх володільців).
  10. Користувач як володар інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством України, Адміністратор не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача.
  11. Відносно інформації про себе Користувач має право самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті, а також самостійно видаляти персональну сторінку Користувача.
  12. З моменту реєстрації на Сайті всі Користувачі автоматично отримують стандартний (звичайний) статус. Додаткові (спеціальні) статуси Користувача, є одним з видів Додаткових сервісів, а їх особливі права, обов'язки, можливості, а також умови отримання, можуть бути передбачені Ліцензійною угодою, яка є невід'ємною частиною цих Правил та повний текст якої розміщений в мережі інтернет за адресою : https://training.club/pages/license/.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства України. Порушення цих Правил та чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
  2. Адміністратор не несе відповідальності за порушення Користувачем чинних Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або функціоналу Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого. Адміністратор закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача та / або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якої з функціональних можливостей Сайту, якщо Адміністратор виявить, що, на його думку, Користувач становить загрозу для Сайту та / або його користувачів. Адміністратор реалізує описані вище заходи відповідно до застосовного законодавства і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки таких заходів для Користувача або третіх осіб.
  3. Сайт і його функціонал, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення сайту поставляються «як є». Адміністратор відмовляється від всяких гарантій того, що сайт або його функціонал можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністратор не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання сайту і / або його функціоналу.
  4. Адміністратор не несе відповідальності за завантажувані Користувачем з сайту або по розміщених на ньому посиланнях, і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення.
  5. Ні за яких обставин Адміністратор або його представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв'язку з використанням сайту, вмісту сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо Адміністратор попереджав або вказував на можливість такої шкоди.
 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністратором щодо порядку використання Сайту і його функціоналу і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.
  2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
  3. У разі виникнення будь-яких суперечок і розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністратор повинні докласти всіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  4. Ці Правила набувають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.
  5. Чинні Правила складені українською мовою і можуть бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності україномовної версії Правил і версії Правил на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії чинних Правил.
  6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень чинних Правил будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.
  7. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністратора у зв'язку з цими Правилами і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу Адміністратора, зазначений в п. 2.1.2. цих Правил.